Fortum Charge & Drive

Appen för att ladda din EV

Granska

New route planner feature launched in the app! 📍 Read more

Juridisk information och upphovsrätt

Fortum Norge Juridisk information och upphovsrätt, varumärkesinformation, behandling av personuppgifter

Juridisk information och upphovsrätt

Materialet på denna webbplats ("Webbplatsen") tillhandahålls av Fortum Corporation, Finland och/eller dess dotterbolag i Finland och andra länder ("FORTUM") som en tjänst till sina kunder och får endast användas i informationssyfte.

Enstaka kopior av informationen på denna webbplats kan laddas ner i enlighet med bestämmelserna nedan.

Genom att använda eller ladda ner något material på denna webbplats godkänner du dessa villkor. Om du inte godkänner dem, använd inte webbplatsen eller ladda ner något material från den.

Varumärkesinformation

Alla namn, logotyper och varumärken på denna webbplats tillhör FORTUM, dess dotterbolag, närstående företag eller FORTUMs licensgivare eller samriskföretag.

FORTUMs varumärken och varumärken får endast användas i enlighet med den användning som är tillåten enligt detta juridiska meddelande, eller med föregående tillstånd från FORTUM.

All användning av FORTUMs varumärken, namn eller logotyper i reklam eller marknadsföring av FORTUMs produkter kräver korrekt skriftlig bekräftelse.

Begränsad användning och enstaka kopia-licens

Allt innehåll som ingår på denna webbplats, såsom text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp och programvara tillhör FORTUM eller dess innehållsleverantörer och skyddas av finska och internationella upphovsrättslagar.

Otillåten användning eller distribution av material på denna webbplats kan bryta mot upphovsrätt, varumärken och/eller andra lagar och är föremål för civilrättsliga och straffrättsliga sanktioner.

Denna webbplats eller någon del av den får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, säljas vidare eller på annat sätt utnyttjas för kommersiellt bruk som inte uttryckligen tillåts av FORTUM.

Du får ladda ner en kopia av informationen som finns på denna webbplats på en enda dator för personligt, icke-kommersiellt, internt bruk, såvida inte skriftligt tillstånd av FORTUM att göra annat.

Du får varken modifiera, använda eller överföra någon sådan nedladdad information för kommersiella ändamål, eller ta bort några meddelanden om upphovsrätt eller äganderätt från informationen. Du samtycker till att förhindra all obehörig kopiering av materialet och att säkerställa att alla anställda i din organisation följer dessa begränsningar.

FORTUM ger dig ingen uttrycklig eller underförstådd rättighet under några patent, upphovsrätt, varumärken eller hemlig eller konfidentiell information.

Friskrivning från garantier

INFORMATIONEN SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDAD GARANTI AV NÅGOT SLAG INKLUSIVE GARANTIER OM SÄLJBARHET, ICKE INTRÄNGNING AV IMMATERIELL EGENDOM ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGON PART. OM FORTUMS WEBBPLATS LÄNKAR TILL EN SIDAN HOS EN TREDJE PART, ÄR SÅDAN LÄNKNING ENDAST FÖR ANVÄNDARNAS bekvämlighet, OCH FORTUM SKA INGET ANSVAR FÖR INNEHÅLLET ELLER RIKTIGHETEN I NÅGON INFORMATION SOM FINNS PÅ SÅDAN WEBBPLATS.

FORTUM SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR NÅGON SKADOR INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, INDIREKTA, FÖLJDSKADOR ELLER SÄRSKILDA SKADOR, T.ex. FÖRFÖLJANDE AV INKOMST, FÖRLUST AV INKOMST, ELLER FÖRLUST AV VINST MED FÖRSÄLJNING, FÖRSÄLJNING, , SOM UPPSTÅR UR ANVÄNDNING AV ELLER OFÖJLIGHET ATT ANVÄNDA INFORMATIONEN PÅ WEBBPLATSEN, ÄVEN OM FORTUM HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA.

Vidare garanterar FORTUM inte tillgängligheten, riktigheten eller fullständigheten av någon information, inklusive men inte begränsat till text, bild, grafik, länkar eller andra föremål som kan finnas på denna webbplats. FORTUM kan när som helst göra ändringar i innehållet på denna webbplats eller i alla produkter som beskrivs här utan föregående meddelande. FORTUM förbinder sig inte att uppdatera informationen eller annat material som anges på denna webbplats.

Besökarinformation

Allt material, information eller annan kommunikation som du skickar, överför eller postar till denna webbplats kommer att betraktas som icke-konfidentiellt, icke-exklusivt, royaltyfritt, oåterkalleligt, fullständigt underlicenserbart och icke-proprietär ("Kommunikationer"). FORTUM har inga skyldigheter angående kommunikationen.

FORTUM kommer att vara fritt att avslöja, kopiera, distribuera, införliva och/eller på annat sätt använda kommunikation, tillsammans med all data, bilder, ljud, text och andra saker som finns däri, för alla kommersiella eller icke-kommersiella ändamål.

FORTUM kontrollerar eller kontrollerar inte innehållet i någon kommunikation och tar inget ansvar för dem. FORTUM kan efter eget gottfinnande när som helst ta bort all kommunikation från denna webbplats.

Behandling av personuppgifter

FORTUM följer nationella dataskyddslagar som kontrollerar sammanställningen och användningen av personuppgifter (personuppgifter), inklusive den finska personuppgiftslagen (henkilötietolaki) och all relevant lagstiftning som är giltig i Europeiska unionen.

Personuppgifter, inklusive namn och adresser som du kan lämna till FORTUM, kommer att behandlas manuellt och av datorer.

Personuppgifter som du lämnar kommer att behandlas i syfte att tillhandahålla den information och tjänster du efterfrågar samt för marknadsföring, försäljningsutveckling och produktutvecklingsuppföljning.

FORTUM kan komma att ge ditt namn, din e-postadress och/eller din postadress till tredje part såsom en underleverantör för eller distributör av våra produkter för att uppfylla din begäran. Å våra vägnar kommer de att förse dig med informationen eller produkterna som du har uttryckt intresse för.

I den mån detta är tillåtet enligt lagen kan personuppgifter som tillhandahålls exporteras till affärspartners i länder inom och utanför EU.

Den finska personuppgiftslagen ger dig rätt till åtkomst och rättelse av dina personuppgifter. Sådana rättigheter kommer att följas av FORTUM så långt det är möjligt för att uppfylla alla våra juridiska skyldigheter.

I den mån denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser, noterar vi att FORTUM inte är ansvarigt för sekretesspraxis eller innehållet på sådana webbplatser.

Övriga bestämmelser

FORTUM kan när som helst revidera dessa villkor genom att uppdatera detta inlägg.

FORTUM förbehåller sig efter eget gottfinnande rätten att ändra denna övervakare av juridiskt meddelande och ta bort alla inlägg och/eller avbryta tillgängligheten på webbplatsen när som helst utan föregående meddelande.

Om något villkor, villkor eller bestämmelse i detta juridiska meddelande fastställs vara olagligt, ogiltigt, ogiltigt eller av någon anledning inte verkställbart, ska giltigheten och verkställbarheten av de återstående villkoren och bestämmelserna inte på något sätt påverkas eller försämras av det.

Frågor och anmärkningar

Alla frågor och kommentarer angående detta juridiska meddelande eller villkoren häri bör ställas till Fortum Corporation, Legal Affairs, PL 100, 00048 FORTUM, attn. Anni Savelius; tel. +358 10 4511