Fortum Charge & Drive

Appen för att ladda din EV

Granska

Avtalsvillkor för Fortum Charge & Drive

Gäller från 2023-04-01

1. Välkommen till Charge & Drive 

Dessa allmänna villkor ("Villkoren") reglerar användningen av ditt Charge & Drive-konto och Charge & Drive-tjänsten som ger dig möjlighet att ansluta till laddstationer för att ladda elektriska fordon (”Elfordon”) samt nyttja andra relaterade tjänster (tillsammans ”Tjänster”). Med hänvisningar till begreppet “du” i dessa Villkor avser vi både fysiska samt juridiska personer.  

Vänligen läs igenom dessa Villkor noggrant och kontakta oss om du skulle ha några frågor. Genom att få tillgång till eller använda Tjänsterna, godkänner  dessa Villkor. Skulle någonting i Villkoren begränsa dina rättigheter enligt tvingande lagstiftning, kommer dessa Villkor inte att gälla i sådan utsträckning.   

Din avtalspart 

Beroende på vilket lands applikation du registrerar dig för gäller Villkoren mellan dig och vår lokala enhet (listade nedan). När Villkoren hänvisar till “vi” eller “Charge & Drive” avses din avtalspart enligt nedan.

Fortum Charge & Drive Finland: 

Fortum Markets Oy, organisationsnummer 1852328‐0, med adress är Keilaniementie 1, 02150 Espoo, Finlandmed postadress PL 100, 00048 Fortum, Finland.  

Fortum Charge & Drive Sverige:  

Fortum Markets AB, organisationssnummer 556549-0678, med adress är Rättarvägen 3, 16968 Solna, Sverige. 

Fortum Charge & Drive Norge: 

Fortum Markets AS, organisationsnummer 981219082, med adress är Askekroken 11, 0277 Oslo, Norge, med postadress Postboks 184 Skøyen, NO-0212 Oslo. 

Överlåtelse av avtalet 

Du har inte rätt att överlåta detta avtal eller någon av dina rättigheter eller skyldigheter till tredje part, utan vårt föregående skriftliga medgivande. Om din avtalspart skulle ändras, kommer vi att informera dig om en sådan ändring i enlighet med avsnitt 11 nedan. 

Kundtjänst 

Om du har frågor om våra Tjänster kan du nå oss genom att kontakta kundtjänst. Kontaktuppgifternahittar du på vår hemsida chargedrive.com

2. Våra Tjänster

Våra Tjänster i korthet 

Tjänsternager dig möjlighet att ladda Elfordon genom att ansluta till laddstationer. Laddstationerna drivs av oss eller av våra samarbetspartners som är anslutna till Charge & Drive-laddnätverket (”Laddnätverk”). Genom Charge & Drive-mobilapplikationen (“Appen”) kan du registrera dig som kontohavare för Tjänsterna, hitta tillgängliga laddare, autentisera dig för att påbörja en laddningssession, styra laddningen av ditt Elfordon samt betala för laddningen. 

Laddnätverk 

Vårt Laddnätverk består av laddstationer som drivs av oss eller av våra samarbetspartners som är anslutna till Laddnätverket, varav några även är märktamed Fortum Charge and Drive-logon. Vi uppdaterar vårt Laddnätverk regelbundet och du kan se tillgängliga laddare i Appen. Vi kan även komma att lämna ytterligare information om laddarna så som typ och kontakt för laddaren.  

Även om vi regelbundet kontrollerar att informationen avseende vårt Laddnätverk är korrekt är vi beroende av information som lämnas av våra samarbetspartners och genom mobila datanätverk. Det kan därför förekomma tillfällen då all information inte är aktuell, information saknas eller att du t.ex. inte kan se alla tillgängliga funktioner. 

3. Hur du kommer igång

För att skapaditt Charge & Drive-konto måste du först registrera dig som användare av våra Tjänster. Du skapar ditt konto genom att följa instruktionerna i Appen eller på vår hemsida chargedrive.com. Vi kan komma att använda tredje parts verifieringstjänster för registrering av Tjänsterna. 

Du måste ha fyllt 18 år för att få skapa ett konto för våra Tjänster. 

För att registrera dig för Tjänster behöver du lämna personuppgifter, så som din e-postadress. Beroende på vilka Tjänster du använder kan du även behöva lämna andra personuppgifter eller ytterligare betalningsuppgifter. Beroende på ditt val av betalningsmetod kan vi i samband med registreringen komma att genomföra en kreditupplysning. 

Vi använder de personuppgifter som du lämnar i enlighet med vår integritetspolicy, som du kan ta del av på vår hemsida. 

4. Hur du använder våra Tjänster

Våra Tjänster kan användas på laddstationer som är anslutna till vårt Laddnätverk. Du kan se tillgängliga laddare i Appen. 

Ladda ditt Elfordon 

För att kunna ladda ditt Elfordon behöver du verifiera dig. Vi stödjer för närvarande följande verifieringsmetoder: 

 • Appen 

 • Laddnyckel, så som RFID-tagg, kort eller annat objekt som är kopplat till användarkontot som möjliggör verifiering samt påbörjande och avslutande av laddningssessioner  

De tillgängliga verifieringsmetoderna kan variera beroendepå vilket land Tjänsterna används i, laddstationens operatör samt hårdvaran. 

Vi kan komma att införa nya verifieringsmetoder eller ta bort existerande metoder från Tjänsterna. Om vi tar bort någon existerande verifieringstjänst, så kommer vi att informera dig innan en sådan ändring träder i kraft i enlighet med avsnitt 11 nedan.  

För att ladda behöver du ansluta ditt Elfordon till laddaren enligt de instruktioner som lämnas vid laddstationen eller i Appen, samt i enlighet med bruksanvisningarna för ditt Elfordon.  

Under laddningssessionen kan du följa förloppetfrån laddstationen eller i Appen. Du kan avsluta laddningssessionen när som helst i enlighet med de instruktioner som lämnas påladdstationen eller i Appen. Beroende på laddaren eller ditt fordon, kan laddningen även avslutas automatiskt när batteriet i ditt Elfordon är fulladdat. 

Pris och betalning  

Vi erbjuder olika laddtjänster med varierande funktioner och prissättning genom våra Tjänster. Priset för laddning kan variera beroende på t.ex. tid på dygnet eller priskomponenter (tid, kWh, startavgift eller en kombination därav). Vi kan även komma att erbjuda kundspecifika priser, t.ex. baserat på ytterligare Tjänster så som laddabonnemang eller medlemskaps- och lojalitetsprogram. Vänligen notera att de specifika villkoren för prissättning och betalning som hänvisas till i dessa Villkor kan gälla endast för en vissa av våra Tjänster.   

För närvarande tillkommer inga obligatoriska månatliga eller andra återkommande avgifter för användningen av våra Tjänster. I framtiden kan vi dock komma att införa månatliga medlemskapsavgifter för Tjänsterna. Om sådana avgifter införskommer  du att informeras om en sådan ändring i enlighet med avsnitt 11 nedan. 

Beroende på prissättningsmetoden som används vid laddstationen är savgiften för en laddningssession baserad på: 

 • Mängden laddad elektricitet i kWh;  

 • Längden på laddningssessionen; och/eller 

 • En startavgift för en påbörjad laddningssession. 

Priser kan variera beroende på laddoperatören och laddsstationen. Du kan se det pris som gäller för dig i Appen innan laddning påbörjas. Den slutliga lavgiftenberäknas när du har avslutat laddningssessionen. 

Laddning av ett Elfordon påverkas av flera olika omständigheter, så som de tekniska specifikationerna för ditt Elfordon, batteriets laddningsnivå, kapacitet, omgivningens väder och temperatur samtladdstationen. Samtliga dessa omständigheter kan komma att påverka laddningssessionen och den slutliga avgiften.  

Genom att acceptera Villkorengodkänner du till att vi har rättattdebitera avgiften för varje laddningssession, inklusive tillämpliga skatter och serviceavgifter. Du godkänner även till att vi har rätt att ta ut dröjsmålsränta och i förekommande fall en inkassoavgift. 

Den slutliga avgiften debiteras dig baserat på din valda betalningsmetod. De tillgängliga betalningsmetoderna kan variera beroende på landet där Tjänsterna används. Du hittar de betalningsmetoder som finns tillgängliga i din region i Appen. 

Vi kan komma att införa nya betalningsmetoder eller ta bort existerandemetoder för Tjänsterna. Vi kan även komma att införa så kallade ”ad hoc” laddningsalternativ, så som en QR-kod, för att påbörja laddningssessioner utan att behöva registrera ett användarkonto. Vi kan komma att införa eller ta bort sådana ad hoc laddningsalternativ för Tjänsterna när som helst utan föregående meddelande. 

Om du har ett förbetalt saldo på ditt konto kommer den slutliga avgiften att dras från det tillgängliga saldot, om du inte väljer en annanbetalningsmetod i Appen. Möjligheten att betala med förbetalt saldo kan dock saknas vid vissa laddstationer.  

Genom att använda våra Tjänster samtycker du till attvi reserverar ett belopp när du påbörjar en laddningssession tills dess att laddningssessionen är avslutad. Det reserverade beloppet per laddningssession är, beroende på din valuta, för närvarande EUR 50, SEK 500 eller NOK 500. Vi kan komma att ändra det reserverade beloppet när som helst utan föregående meddelande.  

Reservationen kommer att tas bort efter att laddningssessionen har avslutats och betalningen av avgiften genomförts. Oavsett det reserverade beloppet kommer du inte att debiteras mer än den slutgiltiga avgiften för laddningssessionen. 

Du kan granska information om laddningssessionerna på ditt Charge & Drive-konto i Appen. Där har du även periodspecifika rapporter om din aktivitet. Vi kommer behålla informationen omdina laddningssessioner på ditt konto i minst 12 månader. 

5. Dina skyldigheter

Dina skyldigheter som kontoinnehavare 

Som kontoinnehavare ansvarar du för alla laddningssessioner och andra transaktioner som genomförs med ditt användarkonto. Har du t.ex. beställt flera laddnycklar som ska användas av familjemedlemmar eller kollegor, eller om du har gett tredje part tillgång till ditt användarkonto genom Appen, ansvarar du för alla avgifter och andra betalningar som uppkommer till följd av deras användning av Tjänsterna.  

Information på ditt användarkonto 

Det är ditt ansvar att se till så att uppgifterna som finns registrerade på ditt användarkonto är korrekta. Om dina uppgifter skulle ändras, behöver du uppdatera dina uppgifter för att säkerställa att vi kan nå dig och att du kan fortsätta använda våra Tjänster. 

Betalningar 

Det är ditt ansvar att se till att betalningsuppgifterna i Appen är aktuellaoch giltiga vid varje tidpunkt. Detta inkluderar att se till att din valda betalningsmetod är giltig, att den har tillräckligt saldo och att den inte är blockerad.  

Om du inte kan betala en avgift eller om din betalningsmetod eller relaterad information inte är giltig kan vi komma att stänga av dig från att använda våra Tjänster eller delar därav utan föregående meddelande. 

För det fall vi inte kan debitera dig enavgift kan vi komma att kräva betalning från dig på ett annat sätt, så som genom en separat faktura. 

Om du valt faktura som betalmetod kan vi komma att debitera en avgift för fysiska fakturor. Dessa avgifter debiteras ej vid digitala faktureringsmetoder. En eventuell fakturaavgift tas ut enligt för var tid gällande prislista, tillgänglig på vår hemsida chargedrive.com.  

Personligt lösenord 

Du behöver din e-postadress och ditt lösenord för att logga in på våra Tjänster. Det är ditt ansvar att se till att du väljer ett säkert lösenord för användning av våra Tjänster, att du förvarar det säkert, att du inte skriver ner det så att tredje part kan förstå vad det används till och att du inte använder ditt lösenord på något annat sätt som skulle kunna innebära att andra får åtkomst till det. 

Om du misstänker att obehöriga personer har åtkomst till eller vetskap om ditt lösenord ska du omedelbart ändra ditt lösenord i Appen och kontakta vår kundtjänst.  

Obehörigt användande av Tjänsterna 

Det är ditt ansvar att skydda ditt användarkonto mot alla typer av obehörigt användande. Du ansvarar för alla typer av obehörigt användande av Tjänsterna som sker genom ditt användarkonto. Om du misstänker att obehöriga personer har åtkomst till Tjänsterna ska du omedelbart ändra ditt lösenord i Appen och kontakta vår kundtjänst.  

Om din laddnyckel tappas bort eller blir stulenska du omedelbart inaktivera laddnyckelni Appen. Om din mobiltelefon som du har installerat Appen på tappas bort eller blir stulen ska du så snart som möjligt kontakta vår kundtjänst.  

Du ansvarar fullt ut för avgifter som uppkommer innan du har meddelat oss att din laddnyckel eller mobiltelefon tappats bort eller blivit stulen. 

Laddning 

Det är ditt ansvar att se till så att en laddningssession påbörjas och avslutas på korrekt sätt. För att styra laddningen, var uppmärksam på informationen och instruktionerna som syns på laddaren och i Appen, och följ alltid ditt Elfordons bruksanvisning.  

Det är ditt ansvar att se till så att ditt Elfordon är kompatibelt med laddstationen och är i tekniskt skick för att laddas. Om du stöter på några tekniska problem under laddningen, var vänlig kontakta kundtjänsten hos laddstationens operatör.  

Parkeringsregler 

Beroende på laddstationens lokaliseringkan särskilda parkeringsregler och parkeringsrestriktioner gälla. Det är ditt ansvar att se till att du följer reglerna vid din valda laddstation. 

Uppdateringar av Appen  

Vi kan komma att från tid till annan tillhandahålla eller tillgängliggöra uppdateringar av Appen. Du är ansvarig för att ladda ner och installera uppdateringar. Om du inte installerar uppdateringarna kan viss funktionalitet komma att fungera inkorrekt eller inaktiveras. Vi ansvarar inte för problem som uppstår för dig till följd av din underlåtelse att installera uppdateringar. 

Vi kommer att tillhandahålla uppdateringar minst så länge som tillämpliga lagar föreskriver. Därefter kan vi välja att sluta tillhandahålla uppdateringar eller support för äldre versioner.

6. Din rätt att säga upp Tjänsterna

Om du vill upphöra med att använda våra Tjänster kan du säga upp din användning med en (1) månads uppsägningstid med hjälp av Appen eller genom att kontakta vår kundtjänst. Du finner kontaktuppgifterna till vår kundtjänst på vår hemsida chargedrive.com

7. Konsumentens ångerrätt 

Om du är konsument har du rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från avtalets ingående. Har du beställt laddnycklar eller andra varor från oss har du på samma sätt rätt att ångra din beställning inom 14 dagar från det att du mottog varan. Du behöver inte ange något skäl för att åberopa denna rätt. 

Om du har nyttjat Tjänsterna innan ångerfristen på 14 dagar löpt ut, är du skyldig att betala skälig kompensation för de Tjänster som vi har tillhandahållit innan ångerfristen löpt ut. 

Din ångerrätt gäller inte för laddningssessioner, och du ansvarar därför för samtliga lavgifter från dina laddningssessioner. 

Hur du utövar din ångerrätt 

Du kan utöva din ångerrätt genom att kontakta vår kundtjänst inom ångerfristen på 14 dagar. Du kan kontakta vår kundtjänst med hjälp av kontaktuppgifterna på vår hemsida chargedrive.com, använda vår ångerblankett eller skicka e-post till oss med ditt namn, telefonnummer och e-postadress tillsammans med ett tydligt meddelande om att du önskar att frånträda avtalet eller ett särskilt köp. När vi har mottagit din begäran om frånträde kommer vi att skicka en bekräftelse till dig.  

Om du har beställt laddnycklar från oss och de har registrerats på ditt användarkonto behöver du inaktivera laddnycklarna från ditt användarkonto i Appen innan du gör din begäranom frånträde. Laddningsnycklarna innehåller inte information om dig och inte kan kopplas till dig eller ditt användarkonto efter inaktivering. För att undvika risken att laddnycklarna missbrukas rekommenderar vi att du klipper sönder laddnnycklarna för att säkerställa att RFID-chippet är permanent förstört. Du kan därefter slänga laddnycklarna som elektroniskt avfall på ett säkert sätt.  

Om du utövar din ångerrätt kommer Tjänsterna upphöra. Om du ångrar ett specifikt köp, som t.ex. ett köp av en laddnyckel, upphör endast det köpet.  

8. Vår rätt att tillfälligt stänga av eller avsluta Tjänsterna

Vi kan komma att begränsa åtkomsten till eller tillfälligt stänga av Tjänsterna när som helst om det behövs för vår affärsverksamhet, t.ex. för att återspegla ändringar i tillämpliga regler, eller om det skäligenär nödvändigt på grund av omständigheter utanför vår rimliga kontroll.  

Vi kan säga upp detta avtal i följande situationer: 

 • Du har förfallna utestående betalningar, eller du har inteuppgett giltiga och aktuella betalningsuppgifter; 

 • Du har använt Tjänsterna i strid med dessa villkor eller andra skyldigheter som du kan ha gentemot oss; 

 • Vi har rimliga skäl att misstänka att Tjänsterna missbrukas. 

9. Vid problem eller tvist

Dina rättigheter  

Vi försöker alltid erbjuda Tjänsterna på bästa sätt. Trots detta kan det uppkomma tillfällen när du inte är helt nöjd med våra Tjänster.  

Enligt dessa Villkor och tillämplig lagstiftning har du rätt att förvänta dig en viss kvalité påvåra Tjänster och att du kan förlita dig på särskilda åtgärder om något går fel.  

Om du är konsument begränsar ingenting i dessa Villkor dina rättigheter under tillämplig konsumentskyddslagstiftning.  

Du kan även få specifika garantivillkor som gäller för vissa av våra Tjänster.Om du är konsument begränsar sådana kommersiella garantier aldrig dina rättigheter under konsumentlagarna. 

Defekta tjänster 

Vi ansvarar för att våra Tjänster tillhandahålls i enlighet med dessa Villkor och lagkrav. Om du blir medveten om en defekt eller bristande avtalsenlighet avseende våra Tjänster eller Laddnätverket, var vänlig kontakta vår kundtjänst eller laddstationens operatör så snart som möjligt för att ge oss en möjlighet att åtgärda problemet. 

De flesta laddstationer i vårt Laddnätverk drivs av våra samarbetspartners. Eftersom vi arbetar med detta partnernätverk, kan vi inte garantera laddstationernas funktionalitet vid varje given tidpunkt, inklusive en laddstations kompabillitet med ditt Elfordon. Våra samarbetspartners ansvarar för deras laddstationer funktionalitet och att de fungerar i vårt Laddnätverk.  

På grund av laddtjänsternas och mobilnätens karaktär kan vi inte garantera en kontinuerlig och felfri Tjänst, eftersom elfel eller andra liknande händelser kan uppkommasom kräver omedelbart underhåll av laddstationerna. Du bör alltid vara observant när ditt Elfordon laddas och avbryta laddningssessionen om du märker något konstigt eller ovanligt. 

Reklamation 

Om du vill reklamera en felaktig avgift eller något annat problem, måste du underrätta oss om dettainom 60 dagar från det att transaktionen blev synlig på ditt användarkonto. För att göra en reklamation, var vänlig kontakta vår kundtjänst med hjälp av kontaktuppgifterna på vår hemsida chargedrive.com

Beskriv problemet tydligtom du gör en reklamation. Om du inte reklamerar inom denna tid, eller inte tydliggör problemet på ett tillräckligt klart och tydligt sätt trots att vi begärt det, förlorar du din rätt till kompensation, om inte annat följer av tillämplig lagstiftning. 

När vi har mottagit din reklamation går viigenom problemet och, när så krävs, genomförsen teknisk undersökning. Vi kommer sedan att informera dig om resultatet av vår undersökning och skälen för att vi anser reklamationen vara antingen berättigad eller ogrundad. Om reklamationen avseende en felaktig avgift är berättigad, kommer vi utan dröjsmål återbetala det felaktigt debiterade beloppet till dig. 

Tvister, tillämplig lag och domstolar 

Vi försöker lösa klagomål och tvister i godo. Var vänlig kontakta oss om du upplever problem med våra Tjänster så gör vi vårt bästa för att hjälpa dig lösa problemet. Om vi inte kan lösa problemet eller om du inte är nöjd med sättet vi löst problemet på, har du rätt att hänskjuta ärendet till en tvistlösningsprocess.  

För konsumenter 

Om du är konsument regleras dessa Villkor och ditt avtalsförhållande med oss av lagarna i det land där din avtalspart enligt avsnitt 1 ovan är registrerad i, utan hänsyn till dess lagvalsregler. Tvist avseende dessa Villkor ska avgöras av de lokala domstolarna i nämnda hemvist. Om du bor i ett EEA-land, och tvingande lag kräver att avtal regleras av ditt lands lagar eller ger dig rätt hänskjuta tvister till dina lokala domstolar, begränsar denna punkt inte dina rättigheter enligt sådana lagar. 

Om du inte är nöjd med Tjänsterna eller sättet vi har försökt lösa de problem du tagit upp med oss, kan du vända dig till alternativa tvistlösningsorgan så som Online Dispute Resolution (ODR) Platform (tillgänglig på http://ec.europa.eu/odr) eller till Allmänna Reklamationsnämnden.  

Endast för användare som är näringsidkare 

Om du använder Tjänsterna i egenskap av näringsidkare eller förening regleras dessa Villkor och ditt avtalsförhållande med oss av lagarna i det land som din avtalspart enligt avsnitt 1 ovan har sin hemvist i, utan hänsyn till dess lagvalsregler. Tvist avseende Villkoren ska avgöras av de lokala domstolarna i nämnd hemvist. 

10. Ansvar

Om du är konsument kommer ditt ansvar aldrig att sträcka sig utöver vad som gäller enligt tillämplig lagstiftning. 

Alla användare 

Vi begränsar vårt ansvar i så stor utsträckning som tillåts under tillämplig lagstiftning, inklusive konsumentskyddslagstiftning. Vi ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador som orsakats dig i samband med användningen av Tjänsterna, eller för kostnader eller skadestånd som uppkommit gentemot tredje part. Dessa Villkor begränsar inte vårt ansvar för skador som uppkommer på grund av grov vårdslöshet eller uppsåt, eller vid dödsfall eller personskada.  

Vi ansvarar vidare inte för skador som orsakats av: 

 • Ditt Elfordons bristande kompatibilitet med Tjänsterna; 

 • Bristande efterlevnad av parkeringsregler och parkeringsrestriktioner;  

 • Underlåtenhet att installera tillhandahållna uppdateringar; 

 • Transaktioner på ditt konto innan (i) du har informerat oss om att din laddnyckel eller mobiltelefon har tappats bort eller blivit stulen, eller (ii) du har inaktiverat en borttappad eller stulen laddnyckelfrån ditt användarkontoiAppen; 

 • Tjänsternas otillgänglighet på grund av problem i el- eller mobilnätet; eller 

 • Tjänsternas otillgänglighet på grund av avstängning av skäl som visat sig vara felaktigt, men som vi vid tidpunkten för avstängningen hade anledning tro vara skäl för avstängning. 

Endast för användare som är näringsidkare 

Om du är en näringsidkare eller förening ansvarar vi inte för: 

 • Förlust av vinst, intäkter, affärsmöjlighet, goodwill, eller förväntade besparingar; eller 

 • Skador som åsamkats din egendom av våra Tjänster, eller skador som orsakats av våra samarbetspartners som tillhandahåller laddtjänster i vårt Laddnätverk. 

Vårt totala skadeståndsansvar som uppkommer till följd av eller relaterattill dessa Villkor är begränsat till det större av (a) EUR 5 000 eller (b) avgifterna som du har betalt under de föregående 12 månaderna.  

Force Majeure 

Vi ansvarar inte för underlåtenhet att tillhandahålla våra Tjänster, eller skador som uppkommer av en omständighet som ligger utanför vår kontroll, som vi inte kunde förutsett eller undvikt, och som vi inte rimligen kan undanröja. Sådana omständigheter inkluderar, utan begränsning, fel eller avbrott i elproduktion, distribution, elektronisk kommunikation eller otillgänglighet av utrustning eller tjänster från våra samarbetspartners, inklusive de i vårt Laddnätverk och de som tillhandahåller betalning, verifieringeller andra tjänster som behöver för att våra Tjänsterna ska fungera korrekt. 

11. Ändringar av våra Tjänster 

Vi strävar alltid efter att anpassa våra Tjänster efter behov. Eftersom Elfordonsladdning utvecklas snabbt kan vi behöva ändra våra Tjänster för att säkerställa att de möter våra kvalitetsstandarder, lagstadgade krav, och för att anpassa dem efter rådandeaffärsklimat. 

Vi kan därför komma att ändra våra Tjänster om det krävs för att vi ska: 

 • Introducera ny eller modifierad teknik och/eller enheter till våra Tjänster; 

 • Följa lagar, förordningar och beslut från administrativa myndigheter, standarder, policyer och förfaranden som gäller för oss; 

 • Upprätthålla och främja informationssäkerheten för våra Tjänster; 

 • Genomföra förändringar i vår affärsverksamhet; 

 • Genomföra nödvändiga förändringar på grund av ökat antal användare; eller 

 • Reagera på omständigheter utanför vår rimliga kontroll. 

Slutligen kan vi komma att ändra våra Tjänster om det finns särskild anledning på grund av väsentlig förändring av omständigheter, förnyelse avgamla avtals- eller prissättningsarrangemang eller implementering av åtgärder som är nödvändiga för att spara energi. 

Skulle vi ändra våra Tjänster utöver vad som är nödvändigt för att hålla dem felfria och i överensstämmelse med våra kvalitetsstandarder och lagstiftning, kommer vi att meddela dig om sådan ändring i Appen eller på vår hemsida chargedrive.com

Om en ändring påverkar din förmåga att använda våra Tjänster negativt, eller om vi helt upphör med att erbjuda någon Tjänst, kommer vi att meddela detta med rimlig framförhållning via e-post innan ändringen träder i kraft, tillsammans med information om din rätt att säga upp Tjänsterna om ändringen har mer än en ringanegativ inverkan på din möjlighetatt använda Tjänsterna. 

12. Ändringar av dessa Villkor 

Vi kan komma att uppdatera dessa Villkor för att återspegla ändringar i våra Tjänster eller hur vi bedriver våraffärsverksamhet, t.ex. om vi lägger till nya Tjänster, funktioner, teknik, priser eller förmåner. Vi kan även behöva uppdatera dessa Villkor av juridiska eller säkerhetsskäl, eller för att förhindra missbruk eller skada. 

Om vi ändrar dessa Villkor på väsentligt vis kommer du informeras om sådana ändringar minst en (1) månad innan de träder i kraft. Om du inte godkänner ändringarna av dessa Villkor kan du säga upp Tjänsterna iAppen eller genom att kontakta vår kundtjänst.