Fortum Charge & Drive

Din app for lading av elbil

Installer

New route planner feature launched in the app! 📍 Read more

Vilkår og betingelser for Fortum Charge & Drive

Gjelder fra 2023-04-01

1. Velkommen til Charge & Drive 

Dette er kontraktsvilkårene ("Vilkårene") som regulerer bruken av din Charge & Drive-brukerkonto og Charge & Drive-tjenesten som lar deg koble deg til ladestasjoner for å lade elektriske kjøretøy ("EK") og relaterte tjenester ("Tjenester"). Ved henvisning til "deg" i disse Vilkårene, refererer vi til både fysiske og juridiske personer. 

Vennligst les disse Vilkårene nøye, og kontakt oss dersom du har noen spørsmål. Ved å skaffe deg tilgangen til eller ta i bruk våre Tjenester, aksepterer du å være bundet av Vilkårene. Dersom noe i disse Vilkårene begrenser dine rettigheter etter ufravikelig lov, vil Vilkårene ikke gjelde i den utstrekningen det er tilfellet.  

Din kontraktspart 

Avhengig av hvilket lands app du registrerer deg i utgjør disse Vilkårene en kontrakt mellom deg og din lokale tilbyder. Når disse Vilkårene viser til "vi" eller "Charge & Drive", vises det til din kontraktspart som angitt nedenfor.  

Fortum Charge & Drive Finland: 

Tjenestene tilbys av Fortum Markets Oy, organisasjonsnummer 1852328-0, etablert i Finland. Vår adresse er Keilaniementie 1, 02150 Espoo, Finland, med postadresse PL 100, 00048 Fortum, Finland.  

Fortum Charge & Drive Sverige:  

Tjenestene tilbys av Fortum Markets AB, organisasjonsnummer 556549-0678, etablert i Sverige. Vår adresse er Rättarvägen 3, 169 68 Solna, Sverige. 

Fortum Charge & Drive Norge: 

Tjenestene tilbys av Fortum Strøm AS, organisasjonsnummer 982 584 027, etablert i Norge. Vår adresse er Askekroken 11, 0277 Oslo, Norway, med postadresse Postboks 187 Skøyen, NO-0212 Oslo.  

Overdragelse av kontrakten 

Du har ikke adgang til å overdra denne kontrakten eller noen av dine rettigheter eller forpliktelser til noen tredjepart uten vårt skriftlige forhåndssamtykke. Hvis vi endrer din kontraktspart, vil vi informere om dette som forklart i punkt 11 under. 

Kundeservice 

Dersom du har noen spørsmål om våre Tjenester, kan du kontakte vår kundeservice gjennom kontaktinformasjonen som ligger på vår nettside chargedrive.com

2. Våre Tjenester 

Våre tjenester i korte trekk 

Våre tjenester muliggjør lading av ditt EK gjennom å koble til ladestasjoner som er drevet av oss, eller av våre partnere i Charge & Drive-ladenettverket ("Ladenettverket"). Ved å bruke Charge & Drive-mobilapplikasjonen ("Appen"), kan du registrere deg som en kontohaver til Tjenestene, finne ledige ladestasjoner, autentisere deg selv for å sette i gang en ladesesjon, kontrollere ladingen av ditt EK, og betale for ladingen.  


Ladenettverket 

Ladenettverket vårt består av ladestasjoner drevet av oss eller av våre partnere som er tilknyttet Ladenettverket. Noen av ladestasjonene er også merket med Fortum Charge and Drive. Vi oppdaterer Ladenettverket vårt jevnlig, og du har oversikt over tilgjengelige ladere i Appen. Vi kan også gi tilleggsinformasjon om laderne, som type og ladekontakt på laderen.  

Selv om vi regelmessig sjekker at informasjonen om Ladenettverket vårt er korrekt, legger vi til grunn informasjonen vi mottar fra partnerne våre og fra mobildatanettverk. Derfor kan det være tilfeller der informasjonen ikke er oppdatert, er manglende, eller at du for eksempel ikke kan se alle tilgjengelige funksjoner.  

3. Hvordan komme i gang 

For å opprette din Charge & Drive-bruker må du først registrere deg i våre Tjenester. Du kan opprette brukerkontoen din ved å følge instruksjonene i Appen eller på vår nettside chargedrive.com. Vi kan også bruke tredjeparts autentifiseringstjenester i forbindelse med din registrering for våre Tjenester.  

Du må være minst 18 år for å opprette en brukerkonto for våre Tjenester.  

For å registrere deg for våre Tjenester, må du avgi personopplysninger, blant annet e-postadressen din. Avhengig av Tjenestene du bruker, kan du også måtte avgi andre personopplysninger eller ytterligere betalingsinformasjon. Ved registrering kan vi også gjennomføre en kredittsjekk, avhengig av betalingsmetoden du har valgt.  

Vi bruker personopplysningene du avgir i henhold til vår personvernpolicy, som du kan finne på nettsiden vår.  

4. Hvordan bruke tjenestene våre 

Tjenestene våre kan brukes ved ladestasjoner som er tilkoblet Ladenettverket vårt. Du kan se tilgjengelige ladere i Appen.  

Lade ditt EK 

For å lade ditt EK, må du autentisere deg selv. Vi støtter for øyeblikket følgende autentifikasjonsmetoder:  

 • Appen 

 • Ladenøkkel, som RFID-tag, kort, eller annet som er koblet til brukerkontoen som muliggjør autentifikasjon og oppstart og avslutning av ladesesjoner.  

De tilgjengelige autentifikasjonsmetodene kan variere avhengig av hvilket land Tjenestene blir brukt i, ladestasjonsoperatør og ladestasjonens maskinvare.  

Vi kan introdusere nye autentifikasjonsmetoder eller fjerne eksisterende metoder fra Tjenestene. Dersom vi fjerner en eksisterende autentifikasjonsmetode, vil vi informere deg om dette før endringen trer i kraft, som forklart i punkt 11 under.  

For å lade må du koble ditt EK til laderen i samsvar med instruksjonene gitt på ladestasjonen eller i Appen, samt som anvist i brukermanualen for ditt EK.  

Under ladesesjonen kan du følge fremdriften i ladingen på Ladestasjonen eller i Appen. Du kan avslutte ladesesjonen når som helst i samsvar med instruksjonene angitt ved Ladestasjonen eller i Appen. Avhengig av laderen, kan ladingen også automatisk avsluttes når batteriet på ditt EK er fulladet.  

Prising og betaling 

Vi tilbyr forskjellige ladetjenester med forskjellige egenskaper og prising gjennom Tjenestene våre. Prisen for å lade kan variere, for eksempel avhengig av tidspunkt på dagen og grunnlaget for prisingen (tid, kWt, oppstartsgebyr, eller en kombinasjon av nevnte). Vi kan også gi kundespesifikke priser, for eksempel basert på tilleggstjenester som ladeabonnementer, eller fordeler gjennom medlemskap eller lojalitetsprogram. Vennligst merk at de spesifikke vilkårene vedrørende prising og betaling referert til i disse Vilkårene vil kunne få anvendelse kun på deler av våre Tjenester. 

Per nå er det ingen obligatoriske månedlige eller andre periodiske gebyrer for bruk av våre Tjenester. Vi kan innføre månedlige medlemsgebyrer for Tjenestene i fremtiden. Hvis vi velger å innføre obligatoriske månedlige medlemsgebyrer, vil vi informere deg om dette, som forklart i punkt 11 under.

Avhengig av prisfastsettelsesmetoden som blir brukt på ladestasjonen, vil vederlaget som skal betales for ladesesjonen baseres på: 

 • Mengden ladet energi i kWt; 

 • Varigheten på ladetiden; og/eller 

 • Et oppstartsgebyr for den igangsatte ladesesjonen.  

Prisene kan variere avhengig av ladeoperatøren og ladestasjonen. Du kan se prisen som på tidspunktet gjelder for deg i Appen før påbegynt lading. Det endelige ladevederlaget vil bli kalkulert når du har fullført ladesesjonen.  

Lading av et EK er avhengig av mange faktorer, som EKets tekniske spesifikasjoner, batteriets ladenivå, kapasitet, omgivende vær og temperatur, ladestasjonen, og alle disse forholdene vil påvirke ladesesjonen og det endelige ladevederlaget.  

Ved å akseptere disse Vilkårene, aksepterer du at vi vil belaste deg ladevederlaget for hver ladesesjon, inkludert gjeldende skatter og serviceavgifter. Du aksepterer også at vi har rett til å belaste renter av forsinkede betalinger, og dersom det er relevant, inndrivelseskostnader.  

Det endelige ladevederlaget blir belastet deg basert på din valgte betalingsmetode. De tilgjengelige betalingsmetodene kan variere avhengig av landet Tjenestene blir benyttet i. Du kan finne de betalingsmetodene som er tilgjengelige i din region i Appen.  

Vi kan innføre nye betalingsmetoder eller fjerne eksisterende betalingsmetoder fra Tjenestene. Vi kan også innføre ad-hoc ladealternativer, som QR kode, for å igangsette ladesesjoner uten å registrere en bruker. Vi kan når som helst og uten forhåndsvarsel innføre eller fjerne slike ad-hoc ladealternativer fra Tjenestene. 

Hvis du har en forhåndsbetalt saldo på kontoen din, vil det endelige ladevederlaget bli belastet den tilgjengelige balansen, med mindre du velger en annen betalingsmetode i Appen. Muligheten til å betale med forhåndsbetalt saldo er ikke nødvendigvis tilgjengelig ved alle ladestasjoner.  

Ved å bruke våre Tjenester, aksepterer du at vi vil reservere et beløp på din betalingsmetode fra du igangsetter en ladesesjon og frem til ladingen er fullført. Summen som reserveres per ladesesjon, avhengig av din valuta, er for øyeblikket EUR 50, SEK 500 eller NOK 500. Vi kan uten forhåndsvarsel og på hvilket som helst tidspunkt endre dette beløpet.  

Reservasjonen vil bli fjernet etter at ladesesjonen er fullført og betaling av ladevederlaget er gjennomført. Uavhengig av det reserverte beløpet, vil du ikke bli endelig belastet med et større beløp enn ladevederlaget for den aktuelle ladesesjon.  

Du kan se informasjon om dine ladesesjoner på Charge & Drive-brukeren din i Appen, der du også kan finne periodespesifikke rapporter om din aktivitet. Vi vil beholde informasjonen om ladesesjonene dine på brukeren din i minst 12 måneder.  

5. Ditt ansvar

Ditt ansvar som brukerkontoinnehaver 

Som innehaver av brukerkontoen er du ansvarlig for alle ladesesjoner og andre transaksjoner utført gjennom din konto. Som et eksempel, dersom du har bestilt flere ladenøkler til bruk av dine familiemedlemmer eller medarbeidere, eller har gitt en tredjepart tilgang til din brukerkonto gjennom Appen, er du ansvarlig overfor oss for alle ladevederlag og øvrige betalinger som er en følge av deres bruk av Tjenestene.  

Informasjon på brukerkontoen din 

Det er ditt ansvar å sørge for at informasjonen som er registrert på din brukerkonto er korrekt. Hvis noe av informasjonen din endres, må du oppdatere informasjonen din for å sikre at vi kan nå deg og at du kan fortsette å bruke Tjenestene våre.  

Betalinger 

Det er ditt ansvar å sikre at betalingsinformasjonen din i Appen til enhver tid er korrekt. Dette inkluderer å sikre at betalingsmetoden du har valgt er gyldig, har tilstrekkelig saldo og at den ikke er blokkert.  

Hvis du mislykkes i å betale et ladevederlag, eller hvis betalingsmetoden din eller relatert informasjon ikke er gyldig, kan vi uten ytterligere varsel suspendere din bruk av våre Tjenester eller deler av dem.  

For det tilfelle at vi ikke klarer å belaste deg for ladevederlaget, kan vi søke betaling fra deg gjennom andre kanaler, som gjennom en separat faktura.  

Har du valgt faktura som betalingsmetode anbefaler vi elektronisk fakturering. Dersom elektronisk fakturering ikke blir benyttet, har vi mulighet til å legge til et gebyr for papirfaktura.Et eventuelt fakturagebyr belastes i henhold til gjeldende prisliste, tilgjengelig på vår nettside https://chargedrive.com/

Personlig passord 

Du trenger e-postadressen din for å logge inn på våre Tjenester. Det er ditt ansvar å sørge for at du velger et passord som er unikt for våre Tjenester, at du holder det hemmelig, at du ikke skriver det ned slik at tredjeparter kan forstå hva det blir brukt til, og at du ikke bruker passordet på noen annen måte som kan gi andre tilgang til det.  

Hvis du tror at uvedkommende har fått tilgang til eller kunnskap om passordet ditt, må du umiddelbart endre passordet ditt ved bruk av Appen og underrette vår kundeservice.  

Uautorisert bruk av Tjenestene 

Det er ditt ansvar å holde brukerkontoen din trygg og beskytte den fra all uautorisert bruk. Du er ansvarlig for all uautorisert bruk av Tjenestene gjennom din brukerkonto. Hvis du tror at uvedkommende har fått tilgang til Tjenestene, må du umiddelbart endre passordet ditt ved bruk av Appen og underrette vår kundeservice.  

Hvis ladenøkkelen din er tapt eller stjålet, må du deaktivere ladenøkkelen umiddelbart ved bruk av Appen. Hvis mobiltelefonen din som du har installert Appen på, er tapt eller stjålet, må du underrette vår kundeservice så fort som mulig.  

Du er fullt ut ansvarlig for ladevederlag som oppstår før vi er underrettet om tapet eller tyveriet av ladenøkkelen eller mobiltelefonen din.  

Lading 

Det er ditt ansvar å sikre at en ladesesjon begynner og avslutter på korrekt vis. For å kontrollere lading, følg med på informasjonen og instruksjonene som er synlige på laderen og i Appen, og følg alltid bruksanvisningen på ditt EK.  

Det er ditt ansvar å forsikre at ditt EK er kompatibelt med ladestasjonen og teknisk i stand til å bli ladet. Hvis det oppstår et teknisk problem under lading, vennligst ta kontakt med kundeservice hos ladestasjonsoperatøren.  

Parkeringsreguleringer 

Avhengig av ladestasjonens lokasjon, kan spesifikke parkeringsrestriksjoner og reguleringer forekomme. Det er ditt ansvar å sikre at du følger parkeringsrestriksjoner og reguleringer som gjelder på din valgte ladestasjon.  

Oppdateringer av Appen 

Vi kan fra tid til annen levere eller tilgjengeliggjøre oppdateringer i Appen. Du er ansvarlig for å laste ned og installere alle oppdateringer. Hvis du ikke installerer oppdateringene, kan det hende at noen funksjoner eller egenskaper i Appen ikke vil virke som de skal eller at de blir deaktivert. Vi er ikke ansvarlige for problemer du måtte få som en følge av at du ikke har installert oppdateringer.  

Vi vil som et minimum sørge for oppdateringer så lenge dette er påkrevet etter gjeldende lover. Etter en slik periode, kan vi velge å slutte å tilby oppdateringer eller systemstøtte for eldre versjoner.  

6. Din rett til å si opp tjenestene 

Dersom du ønsker å slutte å bruke våre Tjenester, kan du si opp bruken med en (1) måneds varsel gjennom Appen eller ved å kontakte vår kundeservice. Du kan finne kontaktdetaljene til vår kundeservice på nettsiden vår chargedrive.com.  

7. Forbrukerens angrerett 

Hvis du er en forbruker, har du rett til å gå fra kontrakten innen 14 dager fra inngåelsen. Tilsvarende, hvis du har bestilt en ladenøkkel eller andre varer fra oss, har du rett til å kansellere ordren din innen 14 dager etter mottak. Du trenger ikke å spesifisere noen grunn for å utøve disse rettighetene.  

Hvis du har initiert levering av Tjenestene før 14-dagers angrerett har utløpt, er du forpliktet til å betale en rimelig kompensasjon for Tjenestene vi har levert for å oppfylle kontrakten frem til det tidspunkt avbestillingen din ble fremsatt.  

Angreretten gjelder ikke for ladesesjoner, og du er fullt ut ansvarlig for ethvert ladevederlag pådratt ved ladesesjoner gjennomført før utøvelse av angreretten.  

Hvordan utøve angreretten 

Du kan utøve angreretten ved å kontakte vår kundeservice innen utløp av den 14-dagers angrerettsperioden. Du kan kontakte vår kundeservice ved å benytte kontaktinformasjonen på vår nettside chargedrive.com. Bruk angrerettskjemaet vårt eller send oss en e-post der du spesifiserer navnet ditt, telefonnummer og e-postadresse, sammen med en klar meddelelse om at du ønsker å gå fra kontrakten eller et bestemt kjøp. Etter at vi har mottatt henvendelsen din vil vi gi deg en bekreftelse på dette.  

Dersom du har bestilt ladenøkler fra oss og de har blitt registrert på din brukerkontokonto, må du deaktivere ladenøklene fra brukerkontoen din ved bruk av Appen før du benytter angreretten, hvis ladenøklene ikke inneholder informasjon om deg og ikke kan bli assosiert med deg eller din bruker etter deaktivering. For å forhindre eventuelt misbruk, er det også anbefalt at du deler ladenøklene i to for å sikre at RFID-chipen blir permanent ødelagt. Deretter kan du trygt kvitte deg med ladenøklene som elektronisk avfall.  

Hvis du benytter deg av angreretten for kontrakten vil Tjenestene opphøre. Dersom du trekker deg fra et spesifikt kjøp, som et kjøp av en ladenøkkel, vil bare dette kjøpet opphøre.  

8. Vår rett til å suspendere eller si opp Tjenestene 

Vi kan begrense tilgang til eller suspendere Tjenestene på et hvilket som helst tidspunkt hvis det er nødvendig for vår forretningsdrift, for eksempel for å reflektere endringer i gjeldende regler, eller hvis det er nødvendig som rimelig følge av forhold utenfor vår rimelige kontroll.  

Vi kan si opp kontrakten i følgende tilfeller:  

 • Du har forfalte utestående betalinger, eller ikke oppgitt gyldig, oppdatert betalingsinformasjon; 

 • Du har brukt Tjenestene i strid med disse Vilkårene eller andre forpliktelser du måtte ha overfor oss; 

 • Vi har rimelig grunn til å mistenke at Tjenestene blir misbrukt.  

9. I tilfelle av problemer eller uenigheter 

Dine rettigheter 

Vi prøver alltid å tilby deg de beste Tjenestene. Likevel kan det forekomme tilfeller der du ikke er fullstendig tilfreds med våre Tjenester.  

Under disse Vilkårene og gjeldende lover er du berettiget til å forvente en viss kvalitet av våre Tjenester, og du kan legge til grunn at det blir tatt grep dersom noe skulle gå galt.  

Dersom du er forbruker, er det ingenting i disse Vilkårene som begrenser dine rettigheter under gjeldende forbrukervernlovgivning.  

Du kan også bli gitt spesifikke garantirettigheter som får anvendelse for noen av Tjenestene våre. Hvis du er forbruker, begrenser slike kommersielle garantier aldri rettighetene dine etter forbrukerlovgivningen.  

Mangelfulle tjenester 

Vi er ansvarlige for å sikre at våre Tjenester leveres i henhold til disse Vilkårene og lovpålagte krav. Hvis du blir oppmerksom på en mangel eller hvilken som helst annen svikt i våre Tjenester eller i Ladenettverket, vennligst ta kontakt med vår kundeservice eller ladestasjonsoperatøren så snart som mulig for å gi oss en mulighet til å rette opp problemet.  

De fleste av ladestasjonene i Ladenettverket er drevet av våre partnere. Siden vi opererer med dette partnernettverket, kan vi ikke garantere funksjonen eller egnetheten ved noen av ladestasjonene på noe bestemt tidspunkt, inkludert kompatibiliteten mellom noen ladestasjon og ditt EK. Partnerne våre er ansvarlige for funksjonen og driften av sine ladestasjoner i vårt Ladenettverk.  

På grunn av elektriske ladetjenester og mobile nettverks natur, kan vi ikke garantere uavbrutte, feilfrie Tjenester, siden elektriske feil og andre lignende hendelser kan oppstå som krever umiddelbart vedlikehold av ladestasjonene. Du bør alltid observere ladingen av ditt EK og avslutte ladesesjonen dersom du merker noe utenom det vanlige.  

Klager 

Dersom du ønsker å klage på et uriktig ladevederlag eller hvilket som helst annet problem, må du underrette oss innen 60 dager fra da transaksjonen ble synlig på kontoen din. For å klage, vennligst kontakt vår kundeservice ved bruk av kontaktinformasjonen på vår nettside chargedrive.com.  

Ved klage, vennligst indiker tydelig hvilken type problem du rapporterer om. Hvis du ikke klager innen denne tiden, eller ikke indikerer problemet til oss på en tilstrekkelig tydelig måte, heller ikke etter at vi har bedt om dette, mister du retten til kompensasjon med mindre annet følger av gjeldende lover.  

Etter at vi har mottatt klagen din vil vi gjøre vår vurdering av problemet sammen med en teknisk undersøkelse, når det er nødvendig. Vi vil deretter informere deg om resultatet av vår vurdering og grunnene for hvorfor vi vurderer klagen enten berettiget eller uberettiget. I tilfelle av en berettiget klage på et uriktig ladevederlag, vil vi uten opphold kompensere deg det uriktig belastede beløpet.  

Avgjørelse av tvister, lovvalg og domstoler 

Vi prøver å løse alle klager og tvister på en minnelig måte. Hvis du møter problemer med våre Tjenester, vennligst ta kontakt med oss og vi vil gjøre vårt beste for å bistå deg i å løse problemet. Hvis vi ikke klarer å løse problemet eller hvis du er misfornøyd med måten vi har løst saken har du rett til å forelegge uenigheten for en tvisteløsningsprosess. 

For forbrukere 

Hvis du er en forbruker, er disse Vilkårene og ditt forhold til oss regulert av lovene i din Charge & Drive-kontraktsparts hjemting, som fastsatt i punkt 1 over, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikter. Enhver tvist vedrørende disse Vilkårene skal avgjøres av de lokale domstolene i nevnte hjemting. Hvis du bor i et EØS-land og ufravikelig lov krever at kontrakter skal reguleres av ditt lands lokale lover eller gir deg rett til å forelegge tvister for din lokale domstol, begrenser ikke dette avsnittet rettighetene dine etter disse lovene.  

Hvis du er misfornøyd med våre Tjenester eller måten vi har forsøkt å løse problemene du har tatt opp, kan du henvende deg til alternative tvisteløsningsinstanser, som Online Dispute Resolution (ODR) Platform (tilgjengelig på http://ec.europa.eu/odr) eller til Forbrukerklageutvalget.  

Kun for forretnings- og organisasjonsbrukere 

Hvis du er en firmabruker eller en organisasjon, er disse Vilkårene og forholdet ditt til oss regulert av lovene i din Charge & Drive-kontraktsparts hjemting, som fastsatt i punkt 1 over, uten hensyn til dets prinsipper om lovkonflikter. Enhver tvist angående disse Vilkårene skal avgjøres av domstolene i nevnte hjemting.  

10. Ansvar 

Hvis du er forbruker vil ansvaret ditt aldri bli større enn det som følger av gjeldende lover.  

Alle brukere 

Vi begrenser ansvaret vårt så langt det er tillatt etter gjeldende rett, herunder forbrukervernlovgivningen. Vi er ikke ansvarlige for noe indirekte- eller konsekvenstap eller skade påført av deg i forbindelse med bruk av Tjenestene, eller for noen kostnader eller skader påført tredjepart. Disse Vilkårene begrenser ikke ansvaret vårt i tilfelle av tap som har oppstått ved grov uaktsomhet eller fortsettlig uaktsomhet, eller i tilfelle av død eller legemsskade.  Videre er vi ikke ansvarlige overfor deg for kostnader eller skader forårsaket av:  

 • Manglende kompatibilitet mellom ditt EK og Tjenestene; 

 • Manglende overholdelse av parkeringsregler eller -restriksjoner; 

 • Unnlatelse av å installere oppdateringer; 

 • Transaksjoner på din brukerkonto før (i) du har informert oss om at ladenøkkelen din eller mobiltelefonen din har gått tapt eller blitt stjålet, eller (ii) du har deaktivert en tapt eller stjålet ladenøkkel fra brukerkontoen din ved å bruke Appen; 

 • Utilgjengelighet av Tjenesten som en følge av problemer i elektrisitets- eller mobilnettet; eller 

 • Utilgjengelighet av Tjenesten ved suspensjon på et grunnlag som viser seg å være feilaktig, men som vi på suspensjonstidspunktet hadde grunn til å tro at ga grunnlag for suspensjon. 

For forretnings- og organisasjonsbrukere 

Hvis du er en firma- eller organisasjonsbruker, er vi ikke ansvarlige overfor deg for:  

 • Tap av fortjeneste, inntekt, forretningsmuligheter, goodwill eller forventet besparelse; eller 

 • Skade vår Tjeneste har forårsaket på din eiendom, eller skade forårsaket av våre ladepartnere som tilbyr ladetjenester i vårt Ladenettverk.  

Vårt samlende ansvar som oppstår som en følge av eller i relasjon til disse Vilkårene er begrenset til det største av (a) EUR 5 000 eller (b) ladevederlagene du har betalt de foregående 12 månedene.  

Force Majeure 

Vi er ikke ansvarlige for manglende levering av våre Tjenester, eller skade eller tap forårsaket av en hendelse som er utenfor vår kontroll, som ikke med rimelighet kunne ha vært forutsett eller unngått, og som vi ikke med rimelighet kunne ha overvunnet. Dette inkluderer, uten begrensning, feil eller avbrudd i elektrisk kraftproduksjon, distribusjon, elektronisk kommunikasjon, eller utilgjengelighet av utstyr eller tjenester fra våre partnere, inkludert slike i vårt Ladenettverk og de som tilbyr betalings-, autentifikasjons-, eller andre tjenester som er nødvendige for at våre Tjenester skal fungere.  

11. Endringer i våre Tjenester 

Vi søker til enhver tid å tilpasse Tjenestene våre til etterspørselen. Siden EK-lading utvikler seg hurtig, kan vi måtte endre Tjenestene våre for å sikre at de møter våre kvalitetsstandarder, rettslige krav og for å tilpasse dem til det til enhver tid gjeldende forretningsmiljøet.  

VI kan derfor endre Tjenestene våre hvis det er nødvendig for oss å:  

 • Introdusere nye eller modifiserte teknologier og/eller enheter for våre Tjenester; 

 • Overholde lover, forskrifter og avgjørelser fra administrative myndigheter, standarder, policyer og prosedyrer som gjelder for oss; 

 • Opprettholde og fremme informasjonssikkerheten ved våre Tjenester; 

 • Implementere endringer i vår forretningsdrift; 

 • Implementere endringer som er nødvendige som følge av et økende antall brukere; eller 

 • Reagere på omstendigheter utenfor vår rimelige kontroll. 

Vi kan også endre Tjenestene våre dersom det er en særlig grunn som en følge av en vesentlig endring i omstendigheter, fornyelse av utdaterte kontrakts- eller prisoppsett, eller implementering av nødvendige tiltak for å spare energi.  

I den grad vi gjør endringer i våre Tjenester ut over det som er nødvendig for å holde dem feilfrie og i henhold til våre kvalitetsstandarder og lover, vil vi varsle deg om slike endringer i Appen og på vår nettside chargedrive.com

Hvis endringer kan påvirke din mulighet til å bruke våre Tjenester negativt, eller hvis vi fullt ut slutter å tilby noen Tjenester, vil vi gi deg rimelig forhåndsvarsel om slike endringer per e-post før de trer i kraft, sammen med informasjon om din rett til å si opp Tjenestene dersom endringen har mer enn en mindre negativ innvirkning på din mulighet til å bruke Tjenestene.    

12. Endringer i disse Vilkårene 

Det kan også bli nødvendig for oss å oppdatere disse Vilkårene for å reflektere endringer i våre Tjenester eller måten vi gjør forretninger på, for eksempel når vi legger til nye Tjenester, funksjonalitet, teknologi, prising eller fordeler. Det kan også bli nødvendig for oss å oppdatere disse Vilkårene av rettslige eller sikkerhetsgrunner, eller for å avverge misbruk eller skade.  

Hvis vi vesentlig endrer disse Vilkårene, vil vi informere deg om dette per e-post minst en (1) måned før de trer i kraft. Hvis du ikke er enig i endringene av Vilkårene, kan du si opp Tjenestene gjennom Appen eller ved å kontakte vår kundeservice.